Det er ikke lett med sommertidLast nummer 1000 fra Draugen

Ombygginger på Draugen

person Finn Harald Sandberg, Norsk Oljemuseum
Mange store ombygginger/modifikasjoner er blitt foretatt gjennom de 25 år plattformen har produsert.
Kjappe fakta:
 • Juni 1995 – økt produksjonskapasitet
 • Mai 1997 – fjerning av borerigg
 • November 2000 – gasseksport
 • Sommer 2009 – Oktober 2012 – utskifting av lastesystem
 • Februar 2012 – 6 års Aibelkontrakt
 • Februar 2012 – Ny livbåtstasjon
 • Februar 2012 – Ny boligmodul
— Ny boligmodul løftes på plass. Foto: A/S Norske Shell/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

 1995 – 2000

Juni 1995: Draugen Upgrade – oppgradering av produksjonskapasitet

I løpet av ti dager i slutten av juni 1995 ble første fase i oppgraderingen av produksjonsanlegget på Draugen gjennomført. Produksjonen var nedstengt i perioden og oppstarten etter oppgraderingen gikk problemfritt. Etter at arbeidet var avsluttet var maksimal produksjonskapasitet blitt økt til 155 000 fat per dag, noe som ga et gjennomsnitt på over 140 000 fat per dag på årsbasis. Arbeidsomfanget innebar en oppretting av ineffektive designløsninger, utskifting av kontrollventil, installasjon av større rør og oppgradering av nødavlastningssystemet på andre trinns separator.

Fase to av oppgraderingsprosjektet ble utført året etter og resulterte i en 10 prosent økning av maksimalproduksjonen uten at dette gikk ut over driftsstabiliteten.[REMOVE]Fotnote: EPO info nr. 4 1995 «Oppgraderingen på Draugen: Suksess i første fase»

Mai 1997: Boreriggen fjernes

I januar 1997 ble det besluttet at boreriggen på Draugen plattformen skulle fjernes. Selv om det bare var blitt boret fem brønner i løpet av de fire årene etter produksjonsstart var det ikke behov for anlegget. En fjerning ville dessuten innebære reduksjon av vedlikeholdsarbeid om bord. Arbeidet startet allerede 10. april og i løpet av nøyaktig en måned var jobben fullført takket være en effektiv tilkomstteknikk.[REMOVE]Fotnote: Shell UP nr. 5 juni 1997 «Fjerning av boremodulen på Draugen»

Les mer i egen artikkel om boreriggens skjebne

November 2000: Oppstart Draugen gasseksport

 1. november 2000 ble Draugen gasstransport startet opp. Prosjektet som inkluderte installasjon av nytt utstyr og rørledning, hadde som målsetning å åpne for muligheten til å utnytte gassen i reservoaret. Aktivitetene hadde pågått siden 1999. I tillegg skulle Draugenplattformen kunne ta imot gass og olje fra det lille satelittfeltet Garn Vest – helt vest i Draugenområdet. Den assosierte gassen skulle transporteres til Kårstø gjennom en egen rørledning koblet til Åsgard Transport via en spesiell forbindelse, en såkalt Y-connection. Røret fra Draugen til koblingen er om lag 75 kilometer langt og har en indre diameter på 16 tommer.

 Lastebøya 2009 – 2012

Lastesystemene ikke helt problemfrie, slep, ombyggingerpå draugen,
Slepebåter trekker med seg lastebøyen som har stått på Draugen-feltet. Her passerer de Marstein på vei til Stord og Scanmet AS som fikk oppdraget med opphugging av lastebøyen. Foto: A/S Norske Shell/Norsk Oljemuseum

For å kunne eksportere oljen fra plattformen ble det installert en egen lastebøye på feltet. Lastebøyen (FLP = Floating Loading Platform) ble plassert ca. tre kilometer fra selve plattformen og var forbundet med to 16 tommers rørledninger.

Allerede seks år etter at produksjonen av olje kom i gang ønsket Shell å skifte ut bøyen med et lastesystem som hadde garantier for en lengre levetid. Dette var nødvendig fordi det var slått fast at produksjonsperioden for feltet ville bli forlenget utover de 20 årene som var spesifisert i Plan for Utbygging og Drift. Været i Norskehavet var en utfordring som satte begrensing for når lasting kunne finne sted. Shell ønsket derfor å forbedre tilgjengeligheten for lasting av olje, men i 1998 fantes det ikke tilgjengelig teknologi som kunne gi denne garantien.

Men i 2008 hadde Framo Engineering utviklet et konsept som ville tilfredsstille kravene som var satt. Utskiftningsprosjektet ble startet, men det skulle ta hele fire år før det nye systemet var på plass.

Les mer i egen artikkel om lastesystemene på Draugen.

Store forhåpninger om forlenget levetid

Tidlig høsten 2012 så det ut for at Shell i samarbeid med flere oljeselskaper, og særlig med Statoil, hadde funnet en løsning som kunne innebære en utbygging av flere felt i området – alle tilknyttet et nytt transportsystem som ble kalt Norwegian Sea Gas Infrastructure[REMOVE]Fotnote: Sysla Offshore, (13.01.2012), «Shell går videre med Linnorm» – i dag bedre kjent som Polarled. På det tidspunktet ble Linnorm og Aasta Hansteen sett på som bærebjelkene for å kunne få til lønnsomhet for alle gassfeltene langs Helgelandskysten. Shell planla derfor å utvide levetiden på Draugen til 2036.[REMOVE]Fotnote: Midt-Norsk Olje & Gass I Nr 2 2012 «Draugen til 2036»

Opprinnelig PUD forutsatte en levetid på 20 år fra oppstarten i 1993. Den offisielle levetiden utløp dermed formelt i 2013. Shell ville derfor søke Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet om å bruke Draugen utover den opprinnelige levetiden.

For å kunne drive plattformen sikkert og forsvarlig etter den opprinnelige sluttdatoen var viktig å kunne vise at integriteten på alle systemer var godt ivaretatt.  Både tekniske og organisatoriske analyser ble gjennomført slik at Norske Shell kunne vise at det var forsvarlig å fortsette driften av Draugen. I tillegg ble det i søknaden vist til planer for hvilke tiltak som var nødvendige.  I et intervju med tidsskriftet Midt-Norsk Olje & Gass uttalte driftsdirektør i Norske Shell Gunnar Ervik blant annet:

«De håpte på 17 års levetid, vi har nå passert 18, og gir oss ikke med det første, kanskje er vi bare halvveis i livsløpet. Uansett hva man måler, så har Draugen alltid levert, og det er jeg stolt over å ha vært med på».

«At Linnorm valgte Draugen som vertsplattform ser jeg på som et bevis på at vi er på hugget, og at vi har konkurransekraft», forklarte Ervik.[REMOVE]Fotnote: Midt-Norsk Olje & Gass I Nr 2 2012 «Draugen til 2036»

Les mer om Linnorm i egen artikkel

Store planer

Erviks uttalelser ble fulgt opp av prosjektdirektør Bernt Granås i Norske Shell. Han refererte til at på 1980 og 90-tallet hadde Draugen og Troll prosjektene blitt brukt til å bygge opp prosjektmiljøet i selskapet. De nye planene for utvidelsen av Draugen ville være en veldig viktig brikke i gjenoppbyggingen av Norske Shells prosjektmiljø. Det var forhåpninger om at en investeringsbeslutning for Linnorm kunne forlenge plattformens levetid med 25 år.[REMOVE]Fotnote: Midt-Norsk Olje & Gass I Nr 2 2012 «Draugen til 2036»

Norske Shell sine storstilte planer for å forlenge levetid resulterte i en seks-årig rammeavtale med Aibel AS. Aibel skulle få ansvar for både prosjektering og gjennomføring av store og små ombyggingskontrakter. Denne avtalen var av de mest betydelige avtalene i Aibels historie. Det ga muligheter for vekst hos Aibel i Kristiansund. [REMOVE]Fotnote: Aibels hjemmeside 13.11.2013

Planlagte prosjektaktiviteter på Draugen:

 • Reinjeksjon av produsert vann tilbake til reservoaret Installering av nytt lastesystem. Fjerning av gammel lastebøye Boring av fire nye subsea produksjonsbrønner.
 • Installasjon av subsea booster pumpe. Pumpen skal plasseres på havbunnen, og skal gi brønnstrømmen en ekstra dytt, og bidra til økt produksjon.
 • Installasjon og tie-in av nye rørledninger og kontrollkabler.
 • Installasjon av nye livbåter.
 • Modifikasjoner og oppgradering av utstyr på plattformen og subsea – en rekke prosjekter som faller inn under denne kategorien.
 • Installering av et ekstra boligkvarter med 45 ekstra senger.
 • Oppgradering for å kunne håndtere gass fra Linnorm (forutsatt endelig investeringsbeslutning).

Aibels første prosjekt under denne avtalen var byggingen av en ny livbåtstasjon og en ny boligmodul den siste i samarbeid med et nederlandsk verksted.

Mot slutten av 2012 og utover i 2013 skulle det imidlertid vise seg å være for stor optimisme knyttet til utbyggingen av Linnorm. 20. november ble utbyggingen utsatt på ubestemt tid og etter at en brønn som ble ferdig boret 5. september viste seg å være tørr ble Linnorm lagt på is.[REMOVE]Fotnote: Petro.no 20.09.2013 «Linnorm-beslutning i høst»

ombygginger på draugen, forsidebilde,
Ny boligmodul løftes på plass. Foto: A/S Norske Shell/Norsk Oljemuseum

Byggeprosjektene ble imidlertid ikke stanset og 10. november ble de to konstruksjonene løftet på plass av Heeremas tungeløfteskip «Thialf». Hele operasjonen gikk meget bra uten skader eller uhell av noe slag.

Draugen-plattformens strategiske beliggenhet har gjort at den har vært kandidat som produksjonsplattform for mindre olje- og gassfelt langs Helgelandskysten. I november 2014 ble det kjent at både VNGs Pil-funn og Statoils Snilehorn-funn så på Draugen som en mulig «mor-plattform».[REMOVE]Fotnote: Sysla 20.11.2014 «Draugen trenger nye funn for å overleve»

Søknaden om utvidet lisensperiode ble derfor opprettholdt og i mai fikk lisensgruppen utvidet produksjonstillatelsen til 9.mars 2024.[REMOVE]Fotnote: Offshore Energy Today 21.05.2015 «Life extension for Shell’s Draugen (Norway)”

I løpet av 2016 ble det imidlertid klart at både Pil og Snilhorn ville bli knyttet opp til «konkurrenten» Njord. Dette har satt en foreløpig stopp for de mange planene for Draugen-plattformen.

Det er ikke lett med sommertidLast nummer 1000 fra Draugen
Publisert 23. august 2018   •   Oppdatert 9. oktober 2018
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *